NDA – hvad har det af betydning for dig?

NDA – Non Disclosure Agrement

Hos ESBEES bliver alle ansatte bedt om at underskrive en NDA. Dette gør vi, da mange af vores opgaver hører under Defence & Security segmentet og alle vore opgaver har fortrolige elementer. Vi har kunder og kandidater, der i fortrolighed kan mødes hos os og drøfte et evt. samarbejde. Vi har kunder, der kommer til os, mens de stadig har en ansat på den post, de ønsker besat. Ligeledes kan vi blive kontaktet af virksomheder der har brug for at nedlægge eller sammenlægge afdelinger. I den situation har de måske brug for at ansætte en helt ny leder. Vi nødt til at sikre os, at der er 100% diskretion fra vores side. Med en underskrevet NDA sikrer vi fortrolighed.

Hvornår og hvorfor bruge NDA?

Hvis man ser ud af vores virksomhed og ind i andre, kan et eksempel på behovet for Non Disclosure Agreement være virksomheder, hvor de har udviklet et helt unikt, banebrydende produkt, som skal på markedet. Her vil det være en fordel, at alle medarbejderne har underskrevet en NDA. Det vil være en ekstra sikring i forhold til at holde oplysninger fortrolige. I tilfælde hvor de ansatte skal have adgang til fortroligt materiale, vil disse ansatte også skulle underskrive NDA. Det er selvsagt vigtig at sikre fortroligt materiale.

Når man bruger eksterne konsulenter, er det ligeledes en rigtigt god ide at bruge en NDA. Din virksomheds viden og oplysninger er nemlig sikret ved lov, når der er underskrevet en NDA.

Indholdet i en NDA

Når man udarbejder en NDA er der flere faktorer det er vigtigt at forholde sig til. Hvad er det reelt set du ønsker at beskytte, og mod hvem?

Eksempelvis skal der overvejes:

  • Hvilke oplysninger er det der er fortrolige?
  • Er der muligvis nogen som oplysningerne alligevel må deles med? (samarbejdspartnere f.eks.)
  • Gælder din NDA begge veje?
  • Er NDA’en med et udløbstidspunkt, eller gælder den for evigt?
  • Hvad hvis de involverede ender i konflikt, hvad forholder man sig så til?
  • Kan din NDA opsiges, og hvad gælder så ?
  • Skal der være automatisk NDA knyttet til ansættelser i din virksomhed?
  • Bodens størrelse ved brud på NDA?

I de fleste ansættelseskontrakter vil der være et afsnit der handler om loyalitet og fortrolighed. Det er almindeligt at man er underlagt en loyalitet mens man er ansat. Det betyder man ikke må tale dårligt om hverken sin arbejdsplads eller arbejdsgiver. Med NDA går man videre.

Billede af papir, et par hænder og en blyant som skal til at skrive

Ensidig NDA eller gensidig?

Når du underskriver NDA kan den være ensidig. Som ordet indikerer er det en aftale der udelukkende beskytter den ene part af aftalen.

En NDA kan også være gensidig. Det betyder at begge parter der indgår aftalen, er forpligtiget til at beskytte den viden der opnås omkring modparten.

Hvis du bryder en NDA

Det er strafbart at bryde den tavshed, du har skrevet under på at holde, da du underskrev en NDA. Straffen vil typisk være et erstatningsansvar overfor den person eller den virksomhed du har brudt din aftale med.

Der er tale om både erstatning og konventionalbod. Ofte vil der allerede i den NDA du underskriver, være oplyst hvor meget der skal betales i konventionalbod, i tilfælde af at aftalen bliver brudt.

I de situationer hvor NDA’en er gensidig, vil begge parter selvsagt kunne komme i en situation hvor de vil kunne blive erstatningsansvarlig.

Hvad er konventionalbod?

Sidder du nu og undrer dig over, hvad en konventionalbod er?
Det helt simpelt et beløb der er angivet i en kontrakt. Det er en udpensling af, at hvis vilkårene i kontrakten brydes, skal den brydende part, betale det angivne beløb til den anden part i aftalen.

Ofte bruger man konventionalboden i de situationer hvor det er meget svært at afgøre omfanget, af det økonomiske tab, den forurettede lider ved kontraktbruddet. Dog bruges boden også i de sager, hvor det kan være svært at dokumentere, at der er sket et brud på aftalen.

Har du brug for en snak omkring NDA?

Så hiv endelig fat i os for en god snak om NDA!